Om Evenes flystasjon

Forsvaret er i gang med utvikle nye Evenes flystasjon til en framskutt base for kampfly og base for maritime patruljefly.

Foto: Forsvarsbygg

Stortinget vedtok i 2012 etablering av en fremskutt operasjonsbase for kampfly i Nord-Norge på Evenes flystasjon. I behandlingen av langtidsplanen i 2016 vedtok Stortinget å anskaffe nye maritime patruljefly, som skal lokaliseres på Evenes sammen med de fremskutte kampflyene. 

Investeringer

Utbyggingen av Evenes flystasjon var i 2017 kostnadsberegnet med en styringsramme på om lag 4,2 mrd. 2017-kroner. Omregnet i 2020-kroner er dette 4,44 mrd. kroner. Utbyggingens samlede kostnadsramme, som inkluderer en usikkerhetsavsetning for uforutsette forhold i gjennomføringen, var 4,77 mrd. 2017-kroner som omregnet til 2020-kroner er 5,08 mrd.

Re-etableringen vil de nærmeste årene medføre utstrakt byggevirksomhet ved flystasjonen. Eksisterende infrastruktur og bygningsmasse skal fornyes, i tillegg skal det bygges tilstedevaktbygg for F-35, hangar for P-8, nytt kontorbygg, velferds- og idrettsbygg, befalsforlegninger, mannskapsforlegning, samt sykestue. I løpet av de neste 5 årene vil stasjon gradvis bygges opp til å være arbeidsplassen til rundt 550 ansatte og 300 vernepliktige.

Les mer om Evenes flyplass hos forsvaret: https://www.forsvarsbygg.no/no/vi-bygger-og-drifter/byggeprosjekter/evenes-flystasjon/om-evenes-flystasjon/

Se de siste nyhetene om arbeidene med flystasjonen her. 

FAKTA

  • I henhold til stortingsvedtaket fra 2012, skal det etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes, med permanent NATO QRA-beredskap og periodisk treningsvirksomhet.
  • Evenes vil være beredskapsbase med kontroll av luftrommene i nordområdene, og skal håndtere deler av styrkeproduksjonen, samt nasjonale, nordiske og allierte kampflyøvelser.
  • Basen skal bygges ut for å kunne håndtere QRA-oppdraget.
  • Basen vil få fasiliteter til å kunne støtte operasjoner av en rekke fly samtidig, og det skal bygges tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur.
  • Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-35 så snart F-35 overtar denne rollen fra F-16, foreløpig beregnet til 2021-2022.